1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami (lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie o príjme) na Sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta, podľa adresy trvalého bydliska. 

2. Sociálna posudková činnosť

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta, podľa adresy trvalého bydliska.

3. Zdravotná posudková činnosť

Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a vykonáva ju zdravotnícky pracovník, ktorý vychádza z posudku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok.

4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

5. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami občan podáva sociálnemu pracovníkovi DOMU SENIOROV.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • u osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony právoplatný rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenia súdu o ustanovení opatrovníka,
  • iné doklady (lekárske nálezy, plná moc - ak bola vystavená).

Kontaktujte nás / Dohodnúť stretnutie