Ako sa stať klientom Domu seniorov Tatranská Štrba***?

1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta, podľa adresy trvalého bydliska. 

2. Sociálna posudková činnosť

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta, podľa adresy trvalého bydliska.

3. Zdravotná posudková činnosť

Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a vykonáva ju zdravotnícky pracovník, ktorý vychádza z posudku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok.

4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

5. Podanie „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“

Písomnú „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ spolu s prílohami občan podáva sociálnemu pracovníkovi DOMU SENIOROV.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok (výmer zo sociálnej poisťovne),
 • u osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony právoplatný rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenia súdu o ustanovení opatrovníka,
 • iné doklady (lekárske nálezy).

Čo je potrebné priniesť pri príjme do pobytového zariadenia Dom seniorov Tatranská Štrba***?

 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + Posudok (originál alebo overenú kópiu),
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • preukaz ZŤP,
 • diabetickú knižku,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikácie ku dňu nástupu do zariadenia (nemusí klient po hospitalizácii),
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára + potvrdenie o vyradení z evidencie k poslednému dňu v mesiaci, ak má klient záujem využívať služby nášho všeobecného lekára,
 • pokiaľ klient nie je schopný podpisu – potvrdenie všeobecného lekára, že pacient nie je schopný podpisu z dôvodu zlého zdravotného stavu, resp. generálnu plnú moc alebo iné splnomocnenie,
 • zoznam liekov, ktoré pacient užíva (nemusí klient po hospitalizácii),
 • lieky na 1 mesiac,
 • Predpis pomôcok pri inkontinencii,
 • rozhodnutie o výške dôchodku (ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca – doklad o jeho ustanovení),
 • ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi – rozhodnutie o ich priznaní,
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP ( ak ich poberá/ak vlastní),
 • ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony – právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníka,
 • šatstvo označené priezviskom,
 • hygienické potreby,
 • pohotovostná taška v prípade pobytu v nemocnici.

Môžem do zariadenia nastúpiť kedykoľvek?

Áno.


Môžu návštevy kedykoľvek navštíviť svojho príbuzného alebo známeho?

Áno. Nemáme návštevné hodiny. Klientov, ich blízkych a známych edukujeme o odporúčaných návštevných hodinách, ktoré sú v čase od 08:00 do 19:00 hod.


Môžem kedykoľvek odísť na víkendy alebo sviatky domov?

Áno. Klient môže kedykoľvek na ľubovoľný čas opustiť zariadenie.


Budem mať zabezpečenú 24 hodinovú starostlivosť?

Áno. 24 hodinová starostlivosť je zabezpečená  opatrovateľským a ošetrovateľským personálom.


Môžem si priniesť vlastný nábytok?

Táto požiadavka je vždy konzultovaná so sociálnym pracovníkom zariadenia. Zariadenie disponuje potrebným príslušenstvom.


Ak mi nestačí môj príjem na krytie nákladov pri poskytovaní sociálnej služby, je možné sociálnu službu odoberať?

Áno, avšak v takomto prípade vstupuje do zmluvného vzťahu tretia osoba, ktorá garantuje úhradu za poskytovanie sociálnej služby.

Kontaktujte nás / Dohodnúť stretnutie