Čo je potrebné priniesť pri príjme do pobytového zariadenia Dom seniorov Tatranská Štrba***?

 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (originál alebo overenú kópiu),
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • preukaz ZŤP,
 • diabetickú knižku,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikácie ku dňu nástupu do zariadenia (nemusí klient po hospitalizácii),
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára + potvrdenie o vyradení z evidencie k poslednému dňu v mesiaci, ak má klient záujem využívať služby nášho všeobecného lekára,
 • pokiaľ klient nie je schopný podpisu – potvrdenie všeobecného lekára, že pacient nie je schopný podpisu z dôvodu zlého zdravotného stavu, resp. generálnu plnú moc alebo iné splnomocnenie,
 • zoznam liekov, ktoré pacient užíva,
 • lieky na 1 mesiac,
 • predpis pomôcok pri inkontinencii,
 • rozhodnutie o výške dôchodku (ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca – doklad o jeho ustanovení),
 • ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi – rozhodnutie o ich priznaní,
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP ( ak ich poberá/ak vlastní),
 • ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony – právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníka,
 • šatstvo označené priezviskom,
 • hygienické potreby,
 • pohotovostná taška v prípade pobytu v nemocnici,
 • rodinná fotografia, 1 osobná vec - napríklad: vankúšik, obľúbená šálka, soška, deka a pod.

Kontaktujte nás / Dohodnúť stretnutie